ZAPYTANIE OFERTOWE
Invitation to Tender

Elbląg, 20.09.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy, któremu zostanie zlecone przeprowadzenie usług badawczych  w ramach badań przemysłowych do projektu pt. „DynamicAir Cooling”, zakładającego przeprowadzenie prac B+R nad opracowaniem prototypu urządzenia chłodniczego, którego podstawą fizyczną jest przemiana adiabatyczna, a jedynym czynnikiem chłodzącym będzie powietrze.

 

Numer postępowania: 01/09/2020/DAC

 

 

Usługa badawcza jest planowana w ramach Projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - Bridge Alfa

Tytuł Projektu: „DynamicAir Cooling”.

Cel projektu: „Opracowanie prototypu urządzenia chłodniczego, którego podstawą fizyczną jest przemiana adiabatyczna, a jedynym czynnikiem chłodzącym będzie powietrze” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - Bridge Alfa.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi z 1 050 000,00 zł

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 050 000,00 zł 

Dofinansowanie Projektu ( NCBR) wynosi 840 000,00 zł

Projekt współfinansowany z środków Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

Konkurs ofert realizowany zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Przewodniku kwalifikowalności - Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.

 

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

DAC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu (adres: ul. 12 Lutego 25 /7, 82-300 Elbląg), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000800067, NIP: 5783138302, REGON: 384156693, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 5.000,00zł,

reprezentowaną przez:

Pavla Panasjuka – Prezesa Zarządu

2. Opis przedmiotu zamówienia               

Przedmiotem Projektu planowanego do przeprowadzenia przez DAC Sp. z o.o. jest opracowanie innowacyjnej w skali światowej technologii urządzenia chłodniczego opartego na technologii dynamicznego chłodzenia powietrzem pozwalającej na wykorzystanie wyłącznie powietrza jako źródło chłodzenia i która ma potencjał do zastosowania przemysłowego jak i domowego, pozwala ona obniżyć temperaturę o 60° C i nie ma wpływu na środowisko: nie wykorzystuje syntetycznych chłodziw i nie ma emisji cieplnej ani CO2.

 

Zespół Dynamic Air Cooling planuje zbudować skuteczne, niedrogie, łatwe w instalacji i ekologiczne rozwiązanie do tymczasowego przechowywania żywności, transportu lub klimatyzacji budynku. DAC może w pełni zastąpić obecnie używane urządzenia, znacząco zmniejszyć zużycie energii elektrycznej do chłodzenia i wyeliminować emisję CO2 z chłodzenia.

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie usług badawczych według poniższej charakterystyki:

 

Zadanie 1. Stworzenie sprężarki odśrodkowej z napędem elektrycznym (Blok 1)

Etapy pracy

1.1. Obliczenia i konstrukcja szybkoobrotowego silnika elektrycznego z magnesami trwałymi i łożysk gazodynamicznych.

1.2. Opracowanie modelu matematycznego i programu wizualizacji sprężarki odśrodkowej.

1.3. Obliczenia i konstrukcja wirnika sprężarki odśrodkowej.

1.4. Obliczenia i projekt osłony sprężarki odśrodkowej.

1.5. Produkcja bloku 1.

1.6. Test Bloku 1.

1.7. Analiza i eliminacja braków zidentyfikowanych podczas testów bloku 1.

1.8. Produkcja niezbędnych elementów Bloku 1.

1.9. Testy Bloku 1.

 

Zadanie 2. Jednostka sterująca napędu elektrycznego sprężarki odśrodkowej (inteligentna przetwornica częstotliwości) wraz z układem sterowania Generatora Dynamicznego Chłodzenia Powietrzem.

Główne zadanie: wykorzystując nowoczesną bazę elementów stworzyć uniwersalny, elastyczny, łatwo konfigurowalny system sterowania, który polega na wykorzystaniu nowoczesnych technologii internetowych do sterowania i zarządzania procesami technologicznymi układów chłodniczych.

Etapy pracy

2.1. Opracowanie schematu sterowania dla generatora DAC.

2.2. Opracowanie modelu matematycznego do sterowania generatorem DAC.

2.3. Projekt i wykonanie jednostki sterującej do sprężarki odśrodkowej.

2.4. Rozwój oprogramowania dla jednostki sterującej DAC.

2.5. Montaż układu sterowania DAC.

2.6. Testowanie układu sterowania generatora DAC.

2.7. Finalizacja systemu sterowania generatorem DAC.

 

Zadanie 3. Turbina o osi promieniowej do szybkiego przepływu powietrza o niskiej temperaturze z generatorem elektrycznym (Blok 2).

W celu zwiększenia sprawności elektrycznej urządzenia DAC zainstalowano turbinę wiatrową z generatorem prądu w elemencie roboczym. Celem jest odzyskanie do 30% energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania procesu chłodzenia, dzięki czemu cały system będzie jeszcze bardziej atrakcyjny ekonomicznie.

Etapy pracy

3.1. Opracowanie modelu matematycznego i programu wizualizacji pracy turbiny o osi promieniowej dla przepływu powietrza z dużą prędkością.

3.2. Obliczenia i konstrukcja wirnika turbiny promieniowo-osiowej.

3.4. Obliczenia i konstrukcja obudowy turbiny promieniowo-osiowej.

3.5. Obliczenia i projekt osłony turbiny promieniowo-osiowej.

3.6. Dobór generatora elektrycznego.

3.7. Produkcja Bloku 2.

3.8. Testy Bloku 2.

 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kod źródłowy oraz dokumentację z wykonania Etapów, określonych w Zadaniach 1-3.

Wykonawca dopuszcza możliwość realizacji równocześnie przez członków zespołu badawczego prac związanych z Zadaniami 1-3.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

73300000-5: Projekt i realizacja badań oraz rozwój.  

            

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 1. Od dnia podpisania umowy. Termin zakończenia realizacji usług badawczych jest planowany na 31.12.2020 r.

 2. Miejsce realizacji usług badawczych – poza siedzibą Zamawiającego.

 3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić miejsce niezbędne do przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych w ramach przedmiotu zamówienia prac.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu

 1. Wykonawca powinien reprezentować jeden z wymienionych typów podmiotów:

  1. Przedsiębiorstwo lub

  2. uczelnia publiczna,  państwowy  instytut  badawczy,  instytut PAN  lub  inna jednostka naukowa, będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  z  dnia  17  czerwca  2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo - rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B. Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń w Formularzu ofert – załącznik nr 1.

 2. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, zasoby kadry naukowej oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia w Formularzu oferty – załącznik nr 1.

 3. Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie całości zamówienia. Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia w Formularzu oferty – załącznik nr 1.

 4. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych  w termodynamiki, dynamiki gazów, projektowaniu oprzyrządowania, preform, matryc, modelowaniu procesów technologicznych, obliczeniach mechanicznych. Potwierdzeniem będzie wykaz badań, w których uczestniczył podmiot – załącznik nr 2.

 5. Wykonawca musi dysponować zespołem badawczym, spełniającym poniższe warunki:

  1. co najmniej jedna osoba z tytułem doktora w dyscyplinie fizyki;

  2. pozostali członkowie zespołu badawczego muszą mieć co najmniej tytuł inżyniera w dyscyplinie fizyki, dynamiki gazowej lub termodynamiki;

  3. wszyscy członkowie zespołu badawczego posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia prac badawczych w zakresie termodynamiki;

  4. wszyscy członkowie zespołu badawczego deklarują znajomość metod wytwarzania energii.

Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia w Formularzu oferty – załącznik nr 1 oraz życiorysów poszczególnych członków zespołu badawczego.

 1. Wymagane jest posiadanie laboratorium badawczego, które umożliwi prace nad opracowaniem algorytmów z dziedziny fizyki, dynamiki gazowej i termodynamiki. Laboratorium musi się składać co najmniej z:

 1. komputera z oprogramowaniem Windows;

 2. środowiska ANSYS, CAD i CFD;

 3. dostępu do szerokopasmowego internetu;

Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia w Formularzu oferty – załącznik nr 1.

 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem DAC Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu DAC Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu DAC Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia poświadczającego prawdziwość pkt 4.8 w Formularzu oferty – załącznik nr 1.

 

5. Sposób realizacji zamówienia

 1. Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym szczegóły realizacji usługi. Usługa może zostać zrealizowana tylko po uprzedniej akceptacji szczegółowych założeń realizacji usługi przez Zamawiającego.

 2. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wszelkie problemy związane z realizacją usługi z wyprzedzeniem realizacji usługi.

 3. Osoby realizujące zamówienie zobowiązane są do rzetelnej i terminowej jego realizacji.

 

6. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków

Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 4 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

 1. Formularz oferty, stanowiącego załącznik nr 1.

 2. Wykaz projektów badawczo- rozwojowych, stanowiący załącznik nr 2

 3. Życiorysy członków zespołu badawczego, stanowiący załącznik nr 3.

 

7. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zapytania ofertowego

Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wymagania podstawowe

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 1. Forma oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu osobiście, drogą elektroniczną, bądź pocztą tradycyjną.

 2. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

 3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

 1. Elementy oferty

Kompletna oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz Oferty.

 2. Wykaz projektów badawczo- rozwojowych, w których wziął udział podmiot w dziedzinie termodynamiki, dynamiki gazów, projektowaniu oprzyrządowania, preform, matryc, modelowaniu procesów technologicznych, obliczeniach mechanicznych.

 3. Życiorysy członków zespołu badawczego.

 

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Pavel Panasjuk, p.panasjuk@airenergy.tech, tel. +420 734 206 218.

 

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: p.panasjuk@airenergy.tech w nieprzekraczalnym terminie:

 

do dnia  5.10.2020 r. do godz. 18:00

Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

11. Kryteria oceny ofert

 

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone formalnie przez Zamawiającego.

 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

                Kryterium               Waga

                Cena [C]                 100%

   3. Zasady oceny kryterium "cena" (C).

Premiowana będzie najniższa cena, która spełnia warunki udziału w postępowaniu - pkt 4 Zapytania ofertowego. W przypadku tego kryterium, oferta najtańsza otrzyma 100 pkt, oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów według wzoru:

(100 punktów x najniższa cena netto spośród ofert nieodrzuconych)/cena brutto badanej oferty.

Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów.

 

12. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Sprawdzanie wiarygodności ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

3. Rażąco niska cena.

Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność, metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.

Zamawiajacy odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

4. Ogłoszenie wyników postępowania.

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postepowania
w formie elektronicznej na adres e-mail wskazny w ofercie. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego:

 

13. Odrzucenie wykonawcy

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:

 1. w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 4 Zapytania ofertowego;

 2. w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;

 3. w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

 

14. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

 

15. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przyczyny.

 

16. Pozostałe informacje

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego https://www.airenergy.tech/. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

 2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
  O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania.

 3. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:

 1. zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.

 2. zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

 3. zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

 4. ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

 5. założonego przez Strony sposobu wykonywania zamówienia – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

4. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:

 1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);

 2. zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

 3. udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiotu Zamówienia.

 

17. Wykaz załączników

Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są następujące wzory:

 1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty

 2. Załącznik nr 2 - Wzór wykazu projektów badawczo- rozwojowych

 3. Załącznik nr 3 - Wzór życiorysów członków zespołu badawczego

Dynamic Air Cooling Technology

PL: DAC Sp. z.o.o. | 12 Lutego str, b 25, off. 7 | 82-300 Elblag | Poland

UA: AirEnergy | 28/2, M.Grushevsky str., of. 43 | Kyiv 01021 | Ukraine 

+420.734.206.218 | +380.507.354.714

©2018-2020 by Air Energy